proudofherbush: I would be hard as a rock if I were in his…

proudofherbush:

I would be hard as a rock if I were in his position!

Categories